SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ İLE BİNYIL KALKINMA HEDEFLERİNİN ENERJİ SEKTÖRÜ ODAKLI KARŞILAŞTIRILMASI

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ İLE BİNYIL KALKINMA HEDEFLERİNİN ENERJİ SEKTÖRÜ ODAKLI KARŞILAŞTIRILMASI

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Binyıl Kalkınma Hedeflerinden alınan dersler ile birlikte daha geniş kapsamlı bir yaklaşım kazanmıştır. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 1. maddede yoksulluğun “tüm biçimleri” için ve “her yerde” vurgularından her kesimi kapsamak istediği anlaşılmaktadır. Bunun yanında sadece gelişmekte olan ülkeler değil gelişmiş ülkeleri de içererek, gelişmiş ülkelerde yaşayan yoksulları da kapsama almaktadır. Ayrıca Binyıl Kalkınma Hedeflerinde sadece devlet ve sivil toplumlar ile yürütülen sürecin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri içinde iş dünyası, teknoloji ve bilim dünyasının da dahil olarak tüm farklı kesimlerin iş birliği ile başarının mümkün olabileceği görülmektedir.

Binyıl Kalkınma Hedeflerinin sonuçlarının yorumlanmasının da toplam hedef üzerinden değerlendirilmesi de pek çok detay kısımda eksiklerin göz önünde olmasını engellemektedir. Bu durum özellikle gelişmiş ülkelerde toplam hedeflerin tutması fakat bazı kesimlerin zor yaşam koşullarını sürdürmesi anlamına gelmektedir. Toplumdaki bir kısmın eksik kaynak kullanımı veya gelişememesi genel göstergelerde toplumun refah düzeyinin yüksek olduğunu göstermesine rağmen, sorunlar imkanları kısıtlı kesimde kalmayacak ve tüm topluma etki edecektir. Örneğin eğitim eksikliği ya da açlık olan yerlerde suça elimin daha fazla olması nedeniyle koşulları iyi olan kesimde de sorunların yaşanabilmesine neden olacaktır.

Bin yıl kalkınma hedeflerinde eğitim için ilköğretim ile ilgili hedef bulunurken Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinde yaşam boyu eğitimden bahsedilmektedir. Ayrıca eğitimin kapsayıcı ve eşitlikçi olması gerektiği vurgulanmıştır. Binyıl Kalkınma Hedefleri Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine göre daha önce geldiği için öncelikle temel eğitimi hedeflemek tutarlı olabilmektedir. Gelişen teknoloji ve artan iletişim imkanları ile beraber Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri aşamasına gelindiğinde bu hedefin temel eğitim düzeyde kalması beşerî sermayenin gelişmesi açısından yeterli olması mümkün olmayacaktır. Diğer tüm hedeflerin de gerçekleşmesi için eğitim düzeyinin artması çok önemli bir madde olmaktadır.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri içinde eğitimin kalitesine de değinilmesi de önemli bir faktör olup yine beşerî sermayenin artışı için eğitimin süresinden de önemli olabilmektedir. Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinde ayrıca 2030 yılı için verilen okur yazarlık hedefi de geneli kapsayıcı oluşu açısından Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin genel yaklaşımı ile uygun durumdadır.

Üniversitelerde kaliteli teknik ve mesleki eğitimin yapılması da bütün hedefleri destekleyecek önemli bir parçasıdır. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte daha yoksul toplumların eğitim seviyenin artırılması, bu toplumlarda hem ekonomik hem de sosyal koşulların iyileşmesinde yardımcı olacaktır. Artan teknik ve mesleki eğitim sayesinde iş imkanları sadece dünyasının belli bölgelerinde kalmayacak ve şu anda da daha yoksul koşullarda olan kesimlerinde bu imkanları kullanmasına imkân sağlayabilecektir. Bunun yapılması göç aktivitelerinde de önemli bir değişim yaşatacaktır. Mevcut yaşam alanlarında eğitim ve iş imkanları bulan kişiler yer değiştirme zorunluluğu olmadan da bu imkanları kullanma şansına ulaşacaktır.

Eğitim konusu ile birlikte değerlendirebileceğimiz teknoloji transferi konusu da Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri temel yaklaşımı olan genel kapsayıcılığa fayda sağlayacaktır. Yeni geliştirilen teknolojiler dünyanın her yerinde insanlığın genel faydasına kullanılması ile hedeflere erişilmesi daha da kolaylaşacaktır.

Teknoloji transferinin yapılması durumunda ayrıca ilk defa bu teknolojiyi geliştiren tarafa da önemli fayda sağlayabilecektir. Çok taraf tarafından incelenen ve farklı koşullarda kullanılan teknolojilerin gelişmesi daha hızlı olacaktır. Bu açıdan bakıldığında hedefleri sağlamanın yanında genel fayda sağlamak için yapılan bu paylaşımlar olmadığı durumda insanlığın çevreye verdiği zararların azaltılması daha da zorlaşacaktır.

Cinsiyet eşitsizliğinde Binyıl Kalkınma Hedeflerinde sadece kadından bahsedilirken Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinde kadın ve kız çocuklarının beraber ele alınması önemlidir. Kadının güçlenmesi kız çocuklarında olan imkanları iyileştirme ile mümkün olabilecektir, bu şekilde genişleme ile sorunun kökeninden çözümüne yardımcı olmak mümkün olabilecektir. Örneğin çocuk evliliği konusu başlı başına kadınların eşit koşullara erişmesini engelleyen en önemli nedenlerden biridir. Çocuk yaşlarda evlenen kişiler eğitim imkanlarını belli bir aşamada kesmek zorunda kalmaktadır. Buna erken yaşta çocuk sahibi gibi etkenler eklendiğinde fiziksel olarak da eğitim imkanları kısıtlanmakta ya da tamamen ortadan kalkmaktadır. Ayrıca yine erken yaşta evlenen kişilerde hem eğitim eksikliği hem de yaş dezavantajları nedeniyle, gelir düzeylerinin daha düşük olacağı düşünülerek gelir düzeylerinin de daha düşük olması beklenebilecektir.

Yine kadınların siyasi, ekonomik ve sosyal hayatta, karar alma süreçlerinin her seviyesinde tam ve etkili katılımı da tüm toplumun kalkınması için çok kritik bir rol oynamaktadır. İnsanların yetişmesinde halen kadınların emeğinin daha çok olduğu gerçeğiyle kadınlar, ne kadar çok sosyal hayatta daha çok sahibi olursa o kadar çok çocukların da gelişimine katkı sağlayacaktır. Ayrıca yine kadınların katılımının artması ile birlikte kız çocuklarına karşı olan eşitsizliklerin azalması daha da kolay olacaktır.

İçme suyu ve kanalizasyon konusunda bir hedef başlığı olması da Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinde Binyıl Kalkınma Hedeflerine göre iyileşme yaşanmıştır. Bu madde insanların sağlık koşullarının iyileşmesi ve salgın hastalıkların önlenmesi için önem arz etmektedir. Bu yine diğer birçok hedefteki içeriğin sağlanması için temel bir ihtiyaç düzeyindedir.

Herkes için erişilebilir temiz enerji de hem insanların gelişmesine hem de çevresel sorunların önlenmesine katkıda bulunacaktır. Enerji günümüzde insan yaşamı çok kritik bir rolde olmasına rağmen halen enerji erişiminde sorun yaşayan insanların olması yine diğer birçok hedefteki imkanların sağlanmasını engellemektedir. Enerjiye erişimi olmayan yerlerde eğitim ve beslenme için de sorunlar yaşanacağı açıktır.

Çevresel etkilere bakıldığında ise Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri içindeki yenilenebilir enerji payının artırılması ve enerji verimliliğinin artırılması küresel bir fayda ile ilişkilendirmek mümkün olacaktır.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinde Binyıl Kalkınma Hedeflerine göre Altyapını iyileştirilmesi, eşit bir şekilde tüm toplumların kaynaklara ulaşımı detaylı olarak belirtilmiştir.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinde İklim için daha kapsayıcı bir içerik bulunmaktadır. İklim değişikliğine yönelik önlemlerin ulusal politikalara, stratejilere ve planlama süreçlerine dahil edilmesi de hedeflere ulaşılması için gerçekçi bir ortam hazırlayacaktır. Yerelde kabullenilmemiş hedefler başarılı olamayacağı gibi ulusal yasalara geçmeden mevcuttaki yasalar ile çatışma yasaması söz konusu olacaktır. Ayrıca yasal olarak içeriğin kabul edilmesi aşamasında da hedeflere sahiplenme ve farkındalığın artması mümkün olacaktır.

Suda ve karada yaşamın da ayrı başlıkları halinde ele alınması ile hem çevrenin korunması hem de bundan direk etkilenen toplumların yaşam koşulları açısından önemli durumdadır. Özellikle mevcut koşulları yeterli olamayan toplumlarda suda ve karada yaşanan olumsuzluklar açlığın önlenmesini de etkileyecektir. İklim konusunda yaşanan olumsuzluklar arttıkça canlıların yaşam için ihtiyaç duyduğu imkanlar azalmaktadır. Yine bu konu da paylaşımın eşit olması için de hedefler içinde birçok alt hedef bulunmaktadır.

Tüm hedeflerin daha tutarlı olması ve gerçekleşmesi için gerçekçi ortamların oluşması da Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinde ele alınan sulh ve adalet mümkün olabilecektir. Bunun olmaması durumunda hedeflerin gerçekleşmesinin izlenmesine olan güven de mümkün olmayacaktır. Şeffaf kurumların olması ile hedeflerin takibi ve gerçekleşmesinin sağlanması mümkün olacaktır. Ayrıca şeffaf kurumların oluşması diğer hedeflerinde gerçekleşmesine bir altyapı sağlayacaktır.

Binyıl Kalkınma Hedefleri ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri enerji sektörüyle ilişkisi bakımından karşılaştırıldığında enerji üretimi ve tüketimin çevresel etkileri ön plana çıkacaktır. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri içinde iklim değişikliği, suda yaşam ve karada yaşam maddelerinde çevrenin korunması için hedefler yer almaktadır. Enerji üretiminde halen kaynak dağılımına bakıldığında kirlenme yaratan kaynakların orantısız üstünlüğü söz konusudur.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin gerçekleşmesi için alt hedeflerde de belirtildiği gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artırılması ve enerji tasarrufunun öncelikli gerçekleşmesi gerekmektedir. Dünyayı kirleten kaynakları ihtiyacımızdan fazla sorumsuzca kullanarak hem suların hem de karanın kirlenmesine yol açılmaktadır.

Aynı şekilde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artışı açlığın giderilmesi gibi maddeleri de destekleyebilecektir. Gelişmekte olan ülkelerde yenilenebilir enerji kaynaklarının artışı sağlandıkça bu bölgelerde ekonomik faaliyetlerin artacağı ve bundan doğrudan bölge insanlarının faydalanacağı düşünülmelidir. Bu faydaların sağlanması ile beraber hem ekonomik olarak imkân sağlayan toplumlardaki açlığın giderilmesine fayda sağlanacakken ekonomik gelişmeler ile birlikte eğitim imkanlarının artışı da mümkün olacaktır. Ayrıca teknolojinin az gelişmiş bölgelere ulaşması ile buradaki insanlarda oluşacak teknoloji birikimi de tüm hedeflerinin sağlanmasına yardımcı olacaktır. Bunun yanında yenilenebilir enerjinin artırılması ile birim başına düşen maliyetler azalacak ve bundan sonra yapılacak yenilenebilir enerji yatırımlarının yapılması kolaylaşacaktır.

İletişim

Kavacık Mah. Öge Sk. No: 20/17 Beykoz / İstanbul

Ulutek Teknopark Üniversite 1. Cad. No: 933 Görükle Nilüfer / Bursa

+90 850 307 92 77

© 2023 United Yazılım Teknolojileri A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.